Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen den 01. 06. 2017

Referat fra generalforsamlingen den 01. 06. 2017

* I teltet på fællespladsen

* Referent Jane Christensen (3)

* Dirigent- Rudy Jensen(29) er valgt.

* 37 haver er mødt op.

* Stemmeudvalg. Ren (6), Wolf(60) og Majbritt Krag(71).


* Alle frister er overholdt og punkter i forhold til dagsorden er

1. Valg af dirigent - Godkendt.

2. Bestyrelsens beretning tor 2016 ved formanden, Erland(56) aflægger beretning.

Beretningen er godkendt!

Kommentarer:

Betsy Andersen(77) - vedrørende venteliste. Betsy fortæller, at hun har mødt en der står på vores venteliste, der ikke hører nyt om salg af huse herude. Carl Otto(79) svarer at problemet kan være, at vi ikke har en opdateret mail adresse på vedkommende. Procedure er, at alle på den interne venteliste får en e-mail, når der bliver sat et hus til salg. Hvis ingen på den interne liste er interesserede, sendes der en mail til alle på den ordinære venteliste.

Der har i øvrigt ikke været huse sat til salg siden sidste sommer.

Birgitte Andreasen(22) - kunne godt tænke sig at følge med i hvilke haver, der bliver handlet.

Carl Otto og Erland svarer, at det kan blive problematisk, da sælger kan blive overrumplet af, henvendelser vedrørende salget.

Rene (6) - man kan læse i referaterne når huse er solgt.

Jørgen Rasmussen(Ses) - hvordan går det med bådelauget? Erland: Tilladelsen til at HF Søholm har en båd liggende ved søen, er i hus. Der har ikke været aktivitet i bådelauget siden. Vi beslutter at sammensætte medlemmer til bådelauget under eventuelt.

Ingrid Poulsen(19) - vil bestyrelsen løfte sløret for nogle af de nye regler, der er på vej?

Bestyrelsen vil helst vente til høringen og forslaget er færdigt i kommunen. Men det er hovedsageligt gode forandringer for vores haveforening.

Birgitte Andreassen(22) - er vores hus lovligt, hvis det er uforandret fra da vi købte det?

Erland. Nej, det er det ikke nødvendigvis.

3. Årsregnskab for 2016 ved kasserer - Carl Otto gennemgår regnskabet med

følgende kommentarer:

Det er lykkedes at komme ud med et lille overskud igen.

Der er kommet 40 nye medlemmer på ventelisten i år.

Vejfonden kører fortsat. Status er medsendt dagsordenen.

Prisen for renovation stiger med årets udgang.

Regnskabet er godkendt.

4. indkomne forslag - ingen indkomne forslag, så punktet udgår.

5. Godkendelse af budget for 2017 og 2018 ved kassereren - tallene fra 2017 er gentaget i budgettet for 2018 - budgettet er godkendt.

6. Valg af kasserer: Carl Otto Christiansen (79) genopstiller - Carl Otto er valgt.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Jakob Jensen (103) og Annete Tolsgaard (47) genopstiller ikke.


Valg af suppleanter: Kirsten Holm Nielsen {104} genopstiller – da der ikke er delt stemmesedler ud, bliver det afviklet med en stemme pr. have.

Have 89, Frants, stiller op og blev valgt.

Have 3, Jane, stiller op og blev valgt.

Have 104, Kirsten, genopstiller og blev valgt.

Da Jane tidligere var suppleant, skal der vælges en ny suppleant.

Have 19, Ingrid, viste interesse og blev valgt.

8. valg af 1 revisorfor 2 år: Knud Krogh(sl) genopstiller - Knud blev valgt.

9. Valg af 2 medlemmer til vurderingsudvalget: Knud Krogh(51) og Bjarne

Jørgensen{36} genopstiller

- Knud og Bjarne blev valgt til vurderingsudvalget.

Valg af suppleanter til vurderingsudvalget Gitte Eltzhaltz{41) og Louise Brauer(106), blev valgt som suppleanter.

10. Valg af udvalg

Festudvalg: Ginette (9), Lone (56), Louise{106), Per(3) og lnge (Bl)

Det grønne udvalg genopstiller - og det er vi glade for.

11. Eventuelt:

Elisabeth Klein(92) - efterlyser et gammelt forslag om at lave en let bebyggelse på fællespladsen. Findes forslaget fra tidligere år i arkiverne? Den nuværende bestyrelse ved ikke om det gamle forslag stadig eksisterer, men vil kigge arkiverne igennem.

Snakken leder os over i punktet; Fællesarealerne.

Fællesarealerne - der er tegnet et forslag til ny indretning af fællesarealet. Tegningen bliver tilgængelig hen over sommeren, dels i teltet, dels i skabet på redskabsskuret. Erland foreslår at der bliver lavet et lille udvalg, der går sammen om at arbejde med forslaget. Rene har allerede meldt sig. 


Alternativt arbejder bestyrelsen selv videre med inddragelse af hele foreningen.

Per Schack Nielsen(8) spørger ind til økonomien og foreslår i den sammenhæng, at man kan søge nogle fonde.

Erland nævnte også, at det bliver udvalg, bestyrelsens opgave at komme med forslag til, hvad vi som forening selv kan levere arbejdskraft til. Det kunne eksempelvis være i form at flere planlagte fælles arbejdsdage. Derudover er der tanker om at opdele projektet i flere etaper. Det giver både mulighed for at vi selv kan stå for en stor del af arbejdet og at vi iprocessen får prøvet af i praksis, om tiltagene bliver benyttet efter hensigten.

Det er planen at det nuværende redskabsskur skal skiftes ud, da det efterhånden ikke er meget værd. I det udarbejdede forslag er der tegnet et nyt skur/"Læ hus". Derfor forlænger vi skurets levetid med endnu en sæson, så et nyt skur kan tænkes ind i helheden for fællespladsen.

Så der skal sandsynligvis tages en beslutning om både placering og udformning på næste generalforsamling.

Der blev udtrykt bekymring fra en have mod fællespladsen i forhold til lydniveauet.

Ved næste bestyrelsesmøde samler vi op og sender en mail ud med opsamling på dette punkt.

Bådelauget - blev genoprettet af: Lars Kristensen{101), Jørgen Rasmussen(55), Jens{71) og Tonny Eckhardt(22)

Face book - Per Frits(3) opfordrer til, at alle benytter den sammen FB side (Haveforeningen)

(Søholm/For alle os der bor i dejlige) Der figurerer lige nu 2 sider. Det er en fraflyttet kolonihaveejer, der har administrations ret til den anden (Haveforeningen Søholm) Det er et rigtigt hyggeligt forum, hvor der både må handles, byttes og inspireres, i god tone forstås. 


Under punktet benyttede bestyrelsen lejligheden til at præcisere, at der ikke bliver 
lavet bestyrelsesarbejde på FB. Har man indlæg, som bestyrelsen skal forholde sig til, skal de fremsendes på mail ”Forslag til fotogalleri af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer. Per(3), vil gerne tage, billeder af de forskellige medlemmer hen over sommeren. Så må vi finde ud af hvor de skal vise dem frem.

Jørgen Rasmussen(ss) - forslag om at sommerfesten altid ligger ugen før Skt. Hans - det er en fordel i forhold til telt og så videre. De seneste par år, har vi forlænget lejen af teltet, så den årlige fest, generalforsamling (som er blevet flyttet fra vinterhalvåret til havesæsonen) og Skt. Hans, kan afvikles i teltet. Det vil vi også gøre fremover.

Ud af den snak, kom der en række forslag til fornyelser og tiltag. Skal vi lave en HF Søholm

festuge? Startende med sommerfest og generalforsamling og fortsættelse med arrangementer i løbet af ugen frem mod Skt. Hans aften. Vinsmagning, kaffebrygning, bage konkurrencer, fællesspisning, fodboldkigning{TV), koncerter, debatter, foredrag, lyrik,

Udstillinger og sikkert meget andet. Vi opfordrer til at gode ideer bliver kastet i retning af enten bestyrelse eller festudvalg.

Per (8) - ærgrede sig over at det grønne udvalg planlagde den årlige arbejdsdag i Kr. Himmelfartsferien, da der muligvis er nogen der er forhindrede i at deltage på dette tidspunkt. Det er en dag som mange rigtigt gerne vil være med til og blandt andre Per, kunn Ikke være med i år på grund af tidspunktet.

Per stiller i øvrigt forslag om endnu en række bærbuske oppe ved flagpladsen.

Spørgsmål om reglen vedrørende bål på fællespladsen - da der sidste år var flere bål på fællespladsen i løbet af sæsonen.

Bestyrelsen præciserede at det kun er tilladt at have bå 
på fællespladsen Skt. Hans aften.

Spørgsmål vedr. initiativ til at genopfriske kummerne ved vendepladsen - der er lidt jord i

Redskabsskuret og masser af jord på kompostpladsen. Køber man planter til kummeren, kan

Man få pengene refunderet hos kassereren.

Forslag om skærpelse af byggereglementet forhold til at bygge 2 huse på 4m i højden

på samme grund - vi afventer resultatet af igangværende forhandlinger om

byggeretningsreglerne i Aarhus kommune.

Dirigent: Ru/dy Jensen, have 029

 

Referat fra:

H/F Søholm 

Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag den 23. august 2016 kl. 19.00,

i Stavtrup Sognegård, Råhøjvej 5, Stavtrup, 8260 Viby J.

Referent: Jane Christensen (nr.3)

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Rudy stiller op ­ Rudy er valgt

Varsel overholdt 

17 haver er repræsenteret

 

2. Bestyrelsen genfremsætter forslag til vedtægtsændringer fra den ordinære

generalforsamling den 18. juni 2016 jf. vore vedtægter §10 stk. 13. 

Forslaget vedhæftet her som bilag 4.2

Aarhus, den 14. august 2016

 

Carl Otto løber forslaget igennem. Det vigtigste argument er at forenkle de gældende

regler efter hovedforbundets lejekontrakt. 

Snak om redaktionelle detaljer og formuleringer. 

 

3.11: enighed og ingen indvendinger.

 

7.3: bliver en forlængelse af 7.2. Altså en sammenskrivning af 2 paragraffer. 

Enighed og ingen indvendinger.

 

11.7: ændring fra ‘protokol’ til ‘referat’. Enighed og ingen indvendinger.

 

12.a bliver omdøbt til 10.a. Enighed og ingen indvendinger.

 

Vurderingsudvalg: 

1. Enighed

2. Enighed

3. Enighed

4. Enighed

5. Enighed

6. Enighed (vurderingen bør være gennemført inden 6uger)

7. Enighed

 

Afsluttende bemærkninger: Anerkendelse af vurderingsudvalget opgave.

Nye regler 
giver desværre lidt ventetid, i forbindelse med salg.

Ibrugtagnings tilladelser og lignende skal fremlægges inden vurdering kan foretages. 

 

 

Referat af generalforsamling 21. juni 2015,

Haveforeningen Søholm

 

Ad 1. Valg af dirigent:
Ruddy blev foreslået og valgt som dirigent.

40 haver var repræsenteret ved generalforsamlingen.
Vedtægter ift indkaldelse og udsendelse af dagsorden er overholdt og dagsordenen blev godkendt.

 

Ad 2. Bestyrelsens Beretning for 2014 og første halvdel af 2015 ved formanden:
Formanden bød velkommen til den første generalforsamling vi holder i teltet her i Søholm.

 

Et år er gået, og vi er her endnu de fleste af os kolonister. Desværre har vinteren også frataget os medlemmer. Det er altid trist at erfare, men sådan er det. Der gives og tages.

 

Hele året har bestyrelsen sendt referater og nyheder på mail eller via hjemmesiden. Det betyder, at beretningen vil koncentrere sig om nogle af begivenhederne fra året der er gået.

Standerhejsningen foregik med et helt nyt flag, som blev overrakt af Danmarkssamfundet.

 

Fejringen af jubilæet med tale, vin og kransekage og om aftenen lys i næsten alle haverne.

 

Den grønne dag, hvor rigtig mange mødte op til fællesskab og ved fælles hjælp løste de mange opgaver, som det grønne udvalg havde fundet frem til dagen. Frokost i det grønne, alt i alt en rigtig hyggelig dag.

 

Så kom vi til jubilæumsfesten med festivitas fra morgenstunden, præmieuddeling til præmiehaverne, sjove lege i løbet af dagen, og den helt store fest om aftenen med underholdning af særligt indbudte gæster, musik og dans. Maden var også helt i top.

 

Dagen derpå afholdt vi en ekstraordinær generalforsamling, så vi for eftertiden kan afholder den almindelige generalforsamling her i teltet, mens vi alle er samlet her i haverne.

 

Sankt Hans aften blev fejret med tale ved bålet og besøg af en viking. Alle kunne deltage i en blót med mjødsmagning fra et stort kohorn – vejret holdt sig fint, og alle kunne hygge sig med øl, vin og vand.

 

Sæsonen 2014 bød også på mange handler i foreningen. Salget af huse har været fint, og alle handlerne er gået godt . Så er her en god grund til at byde alle de nye kolonister velkommen.

 

Vi havde også et loppemarked i forbindelse med festen og teltet.

 

Vinteren er gået med at behandle tvistigheder, hundeoptøjer samt andre gøremål i bestyrelsen. Mailen til foreningen bliver også brugt, så der er også arbejde i bestyrelsen vinteren igennem.

 

Nu kunne denne beretning jo godt slutte, men denne gang fortsætter jeg helt frem til nu, så bliver det jo nemmere og kortere næste gang.

 

Også i år holdt vi standerhejsning ved flagstangen, med en lille en til halsen til den lille flok der var mødt op.

 

Hjertestarteren er blevet sat op og er nu klar til brug (vi håber nu ikke det bliver nødvendigt).

 

Endnu engang er der blevet afholdt grøn dag med mange nyttige opgaver. Disse blev løst af alle de dejlige kolonister som var mødt frem, - også helt nye ansigter var med denne gang. Der var frokost efterfølgende på terrassen i nr 56 i sol og regn. En dejlig dag med godt fællesskab.

 

Der er allerede solgt mange huse her i første halvdel af 2015.

 

Tak til alle de fremmødte. Vi ser frem til en hyggelig formiddag.

 

Ad 3. Årsregnskab for 2014 ved kassereren

Kassereren knyttede kommentarer til de dele af regnskabet og næste års budget, hvor der var afvigelser:

Der var et overskud i regnskabet for 2014 på 64.388,38 kr. Dette skyldes dels en flytning af betalingstidspunktet for kontingentet til Århus kredsen. Tidligere blev første rate opkrævet i december, denne er nu flyttet til januar idet år, som kontingentet dækker.

Derud over var der en indtægt fra de gæster der deltog i jubilæumsfesten på godt 10.000,- kr.

Der har været markant flere indmeldelser i foreningen end budgetteret. Der er pt. ca 70 på ventelisten.

Endvidere er alléen ikke ind til kolonien endnu ikke blevet renoveret, hvilket ellers var med i budgettet for 2014.

 

Regnskab blev herefter godkendt.

 

Ad 4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

Ad 5. Godkendelse af budget for 2015 og første halvdel af 2016 ved kassereren:
Der er ikke mange ændringer i forhold til regnskabet.

Carl Otto fremhævede, at bestyrelsen mener, det er en god idé at bibeholde den ekstra indbetaling på 25,- kr./md. til fremtidige forbedringer af stikvejene, selvom ”indbetalingerne til vejfonden” reelt er betalt ud til september 2015. De øgede regnmængder betyder, at der kan blive behov for en anden belægning på stikvejene.

 

Bestyrelsens honorar foreslåes forhøjet til det dobbelte af nuværende niveau.

 

Ruddy, have 29, foreslår, at budgettet fremover laves for det næste hele år, dvs at budgettet ved næste generalforsamling omhandler hele 2017, og ikke kun som nu halvdelen af 2016.

 

Ingelise, have 61, kom med forslag om at lægge fliser på stikvejene, men dette kan give problemer større vandproblemer. Der er i forvejen store vandmængder ved kraftige regnskyl og problemet bliver kun større jo flere fliser der lægges i haver og på stier. Gode idéer til afhjælpning af vandproblemerne modtages med kyshånd.

 

Knud, have 51, efterlyser regnskabet for vejfonden.

Der findes ikke et særskilt regnskab for vejfonden, da denne er en fiktiv fond oprettet i 2002 for at afhjælpe et akut økonomisk problem i forbindelse med ny belægning på ”ringvejen”. Carl Otto rundsender en mail om vejfonden.

 

Budgettet er godkendt uden yderligere indvendinger.

Ad 6. Valg af kasserer:
Carl Otto Christiansen, have 79, genopstiller, og Carl Otto blev genvalgt uden modkandidat.

 

Ad 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
René Wolf er trådt ud af bestyrelsen. Lene Hedegaard, have 54, er trådt ind i stedet. Lene er på valg for et år og genopstiller. Lene blev genvalgt uden modkandidater.

Jakob Jensen, have 103, genopstiller. Jakob blev genvalgt uden modkandidater.

Rikke Madsen, have 63, genopstiller ikke.

Annette Tolstrup, have 47, blev valgt uden modkandidater.

 

Ad 8. Valg af 2 suppleanter:
Kirsten Holm Nielsen, have 104, genopstiller. Kirsten blev valgt.

Jane Christensen, have 3, opstiller. Jane blev valgt.

 

Ad 9. Valg af 1 revisor for 2 år:
Rie Møller, have 72, genopstiller ikke. Knud Krogh, have 51, blev valgt uden modkandidater.

 

Ad 11. Valg til vurderingsudvalg:
Knud Krogh, have 51, genopstiller.

Inge Juul, have 52, genopstiller.

Bjarne Jørgensen, have 36, genopstiller.

Alle tre blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 12. Valg af suppleanter til vurderingsudvalg:
Rie Møller, have 72, og BetsyAndersen, have 77, genopstiller begge. De er begge genvalgt uden modkandidater.

 

Ad 13. Valg af udvalg:
Det grønne udvalg består af Bent, Ruddy og Inge. Alle blev genvalgt uden modkandidater.

Festudvalget vil meget gerne have nye medlemmer.

Lone og Louise indvilgede dog i at fortsætte i udvalget, men nye medlemmer søges!!


 

Ad 14. Eventuelt
Opdatering af tavlen:
Opslagstavlen ved parkeringspladserne ovenfor græsset i midten af havekolonien er ikke opdateret. Bestyrelsen vil se at gøre det bedre i fremtiden.

Hussalg på hjemmesiden: Huse i havekolonien, som er til salg, kommer først på hjemmesiden i det øjeblik, det ikke er muligt at sælge dem til én på ventelisten.

Vær opmærksom på gamle skøder ved huskøb: En køber kan/opfordres til at undersøge om, der er gæld noteret i tinglysningsbogen i det kolonihavehus vedkommende vil købe. Det kan dog give problemer, hvis der er en gammel gæld, som er indfriet, men hvor skødet ikke er slettet i tingbogen. Det er den gamle ejer, som skal sørge for at slette det indfriede skøde.

Sankt Hans: Kirsten, have 104, opfordrer alle til at møde op til Sankt Hans på plænen kl. 20. Der sker spændende ting, med lidt godt til ganen efterfølgende.

Hjemmesiden: Tove, have ??, hjemmesiden er ikke opdateret. Bestyrelsen sørger for at holde Rie opdateret med rettelser.

Hundens efterladenskaber: Bjarne, have 17. Det er konstateret, at det er et stigende problem, at  hundene i området ikke selv er i stand til at samle op efter sig. Der bedes indtrængende om at hundenes ejere overtager dette hverv.  Der er flere udefrakommende hundeluftere efter beskæringen af buske og træer langs Hammelbanen.

Det er tilladt at holde hund og kat i foreningen.

Byggereglerne: Erland opfordrer til at byggereglerne overholdes. Dette gælder også ved anlæggelse af træterrasser. Disse skal holdes minimum en meter fra skel på grund af faren for at en eventuel brand kan brede sig meget let via disse. Sørg for at få en tilladelse inden byggeriet påbegyndes.

Hegn og hæk: Mange af vores hække er ved at have tynde steder. Dette skyldes sikkert hækkens alder. Det er konstateret, at der er sat hegn op tæt på hækkene for at skærme for indkig. Der opfordres til kun at sætte hegn op som en midlertidig løsning i forbindelse med hækreparation.

 

Ruddy takkede til sidst for god ro og orden på mødet.