Generalforsamling 18. juni 2017

H/F Søholm afholder Ordinær Generalforsamling

søndag den 18. juni 2017 kl. 10.00,

i teltet på haveforeningens fællesareal

 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2016 ved formanden

3. Årsregnskab for 2016 ved kassereren

4. Indkomne forslag

5. Godkendelse af budget for 2017 og 2018 ved kassereren

6. Valg af formand

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

    Valg af suppleanter

8. Valg af 1 revisor for 2 år:

9. Valg af 2 medlemmer til vurderingsudvalget

    Valg af suppleanter til vurderingsudvalget

10. Valg af udvalg

11. Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være

formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen, dvs senest 28. maj 2017.

Forslag skal sendes/afleveres til Erland Gabel, have 56 eller til dennes mail :

gabel@gabelskibsinventar.dk

 

Endelig dagsorden samt regnskab udsendes 8 dage inden generalforsamlingen.

 

Aarhus, den 12. maj 2017

 

På bestyrelsens vegne – Carl Otto Christiansen, kasserer

H/F Søholm afholder Ekstraordinær Generalforsamling
tirsdag den 23. august 2016 kl. 19.00,
Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5,
Stavtrup, 8260 Viby J.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen genfremsætter forslag til vedtægtsændringer fra den ordinære generalforsamling den 18. juni 2016 jf. vore vedtægter §10 stk. 13.
Forslaget vedhæftet her som bilag 4.2 Aarhus, den 14. august 2016

På bestyrelsens vegne – Carl Otto Christiansen, kasserer og Jakob Jensen, næstformand

 

BILAG 4.2

Forslag til vedtægtsændringer/-tilføjelser.

Nyt punkt under §3: 3.1.1:
Definition: som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt.

Nyt punkt under §7 7.3
Medlemmet er pligtig at overholde de til enhver tid gældende ”Standardlejevilkår for leje af en havelod under Kolonihaveforbundet (foreninger på lejet jord)”. De til enhver tid gældende vilkår for lejemålet kan findes på Kolonihaveforbundets hjemmeside.

Ændring under §11 Punkt 11.7 ændres til: Der skrives referat af forhandlinger på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når de omhandler personsager.

Ny §12A 12A. Vurderingsudvalg
1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et eller flere vurderingsudvalg til at foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette benyttes.

2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode. Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år.

3. En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

4. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generelt for kredsen.

5. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende).

6. Vurdering skal aftales senest 4 uger efter anmodning om vurdering er fremsat.

7. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg jf. kredsvedtægtens §8 stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklage

Referat fra H/F Søholm ordinær Generalforsamling d.18. juni 2016 kl. 10.15

 

Dagsorden:


1. Valg af dirigent


Have nr.10 - Ulf Vilholm blev valgt

2. Bestyrelsens beretning for 2015 ved formanden


Erland startede med at berette om sidste års sommerfest med medbragt mad og sang og dans, og derefter Sct. Hans, som begge var et par gode oplevelser. Det var spændende at have besøg af noget af den romerske legion og meget man kunne blive klogere på.

Vi har fået ca. 10 nye lejere sidste år, og sidste år var også første gang vi fik lov at bo i haverne til sidste weekend i oktober. Det benyttede mange sig af, til trods for det kolde vejr i oktober.  Resten af sæsonen har bestyrelsen holdt de månedlige møder, hvor tiltag og forskellige sager er blevet behandlet og gjort færdige.

Vores nye tiltag med at besøge de nye lejer inde de underskriver lejeaftalen og købet at det nye kolonihavehus udfører vi stadig. Vi syntes det har været en god løsning, for de nye lejere som selvfølgelig har en del spørgsmål om det at skulle være medlem af en havekoloni.  Vore besøg hos den nye lejer tager nemt et par timer og plejer at være meget hyggelige, inden alt er blevet forklaret og gennemgået. En salgs aftale er i dag på 18 sider, så der er nok at tale om.

Der har været en del møder i kredsen. Disse har været præget at kloakeringen i de øvrige haveforeninger, Kredsens præmiefest med meget snak om maden, manglende betjening osv.

Kolonihaveforbundets kongres er mundet ud i en del forbedringer i regler om salg og vurdering af kolonihavehuse, samt tydeliggørelse af vedtægterne i haveforeningerne.

Vi har taget nogle af disse rettelse til vedtægterne med her i dag, idet vi finder den mere forståelig for alle.

Dette års sæson startede vanen tro med standerhejsning med en sang og en lille en til halsen. Lørdagen hvor vi traditionen tro skulle have fælles arbejdsdag oprandt. Rigtig mange kom op til skuret kl. 10.00, for at tage fat på de opgaver som vores grønne udvalg havde udvalgt. Disse opgaver blev løst inden kl. 13.00. FLOT. Så der blev godt tid til en hyggelig have frokost hvor vi var 25 deltagere. Håndmader, sodavand og en enkelt øl blev indtaget og snakken gik på lystig vis. Det kan kun anbefales at deltage i den grønne arbejdsdag. Efter den grønne dag og i tiden inden har udvalget haft tarvlt med at rydde op på den grønne plæne den hvor vores flag stang står, fældet træer og buske rydet op i jorden og flyttet sten, vi håber vi kan finde penge nok til at forsætte arbejdet så de gamle træ pæle kan blive udskiftet med store sten , som nok vil pynte pladsen lidt op. Naboerne til området måtte også i gang med hække og buske så alle har deltaget, rart når det bliver modtaget positivt. Vores nye indflyttere i området så bare til og summede videre ud efter nektar. Jeg tror de har fået et godt bi sted. Jeg har ikke nævnt hvilke sager vi har behandlet i bestyrelsen, idet vi ikke synes det har alles interesse. Der er ikke tale om nogen sager af væsentlig karakter, hvilket var tilfældet i 2014. Derfor tak for jeres positive udfoldelse og gode humør – lige som dronningen vil jeg også rette en særlig tak til alle som giver en hånd og deres tid til vores fælles bedste. Vores udvalg:: vuderings holdet – web master – revisorere – flaghold – grønne udvalg, sidst men ikke mindst til alle jer som hejser Dannebro troligt ved en hver given lejlighed. Til alle med skuffejern og rive, samt flittige hænder langs jeres hække så vores gange kan se flotte ud. Og til alle jer der forstår at sætte gang i de gang fester som er blevet afholdt tundt i haveforenningen som gadefester,dejligt at høre om disse. Tak for sidste sæson og nyd resten af den nye TAK.

Godkendt og ingen kommentarer.

 

3. Årsregnskab for 2015 ved kassereren
               Gennemgået.

Der er et overskud på 75.000,- på grund af ikke iværksatte vedligeholdelsesprojekter. Det er ikke hensigten at overskuddet skal være så stort på sigt, men på den anden side, så er det rart at have lidt til uforudsete udgifter. Regningen for affaldsordningen, nu for 7 måneder, er endnu ikke kommet, men der er sat lidt ekstra penge af til det.

 

 

4. Indkomne forslag se bilag 4.1 og 4.2


4.1: Have 67. Lille robåd. Kan udlånes på samme vilkår, som traileren. Er det noget bestyrelsen skal gå videre med? Der er opbakning til at bestyrelsen kan gå videre med projektet. Derudover var der snak om placering og muligheden for også at have redningsveste til låns. Enkelte er imod, men ikke med kommentarer.

 

4.2: Bestyrelsen. Da der er tale om en vedtægtsændring kan den ikke besluttes i dag. Have 65: Steffen. Hvorfor er det vigtig at præcisere hvem der er lejer af haven? Erland forklarede at baggrunden for ændringsforslaget er at imødekomme den formulering, der er i den nye standardiserede lejekontrakt fra landsforbundet.

Have 51: Hvor standardiseret skal vi være og hvorfor? I bestyrelsen har der i vinter, været fokus på de nye lejekontrakter fra Kolonihaveforbundet, som nye lejere nu skal underskrive. Ved at tilføje den foreslåede ændring i vedtægterne, ligestilles nye og “gamle” lejere i haveforeningen.

Vurderings udvalg - på generalforsamlingen i dag, gør vi som vi plejer, da en ny procedure først kan træde i kraft efter en beslutning om en vedtægtsændring.

Forslagene til vedtægtsændringer blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer, men da der var under 2/3 af medlemmerne tilstede skal forslagene endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling inden 3 måneder jf. vore vedtægter §10 stk. 13.

 

5. Godkendelse af budget for 2016 ved kassereren

Vedrørende vejfonden:  - hvad skal den op på? Tænker man noget?

Vejfonden fortsætter som hidtil. Der er ikke konkrete bud på hverken størrelsen af kapitalen eller idé´er til hvad pengene skal bruges på. Foreløbig bliver der indkøbt og lagt grus på vejene.

I forhold til ventelisten, så har det vist sig, at det er de nyeste medlemmer på listen, der ender med at købe husene. Bestyrelsen overvejer at opstarte et årligt gebyr, for at være aktiv på listen. I øjeblikket bliver der sendt 165 mails rundt, når der er et hus til salg, men der er som regel kun ca. 5-10 interesserede for hvert hus.

Renovationen er steget, men vi kender ikke det eksakte beløb fra Aarhus kommune.

Budget godkendt.

 

6. Valg af formand:
Erland Gabel, have 56, genopstiller.
         Erland er valgt

 

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem:
Lene Hedegaard, have 54, genopstiller
    Lene er valgt

 

8. Valg af suppleanter:
Kirsten Holm Nielsen, have 104 og Jane Christensen, have 3 genopstiller
   Kirsten og Jane er valgt

 

9. Valg af 1 revisor for 2 år:
Ruddy Jensen, have 29, genopstiller
               Ruddy er valgt

 

10. Valg af vurderingsudvalg
             Vurderingsudvalget genopstiller. Inge(52), Bjarne(36) og Knud(51) er valgt.

 

11. Valg af suppleanter til vurderingsudvalg

Betsy og Rie genopstiller ikke. Louise(106) og Gitte(48) stillede op og blev valgt.

 

12.Valg af udvalg:


Det grønne udvalg

Bent og Ruddy genopstiller og blev valgt (Inge var ikke tilstede men blev foreslået at genopstille og blev valgt)

 

Festudvalg. 

Gitte(48), Louise(106) og Lone(56) opfordrer til at flere melder sig. Der var ingen til stede der meldte sig, men de opfordrer til at der kommer flere til.

 

13.Eventuelt

Louise(106): Forslag om nye træer til alleen? Erland: hovedkablet ligger under de 2 øverste træer og kommunen vil ikke gøre noget endnu. Der skal på et tidspunkt laves en ny løsning for hele vejen, så kommunen er lidt afventende. Derfor venter vi på at kommunen går i dialog med os om en løsning.

Steffen(65): Forslag om “Trafikkryds” ved vejen, hvor Hammelbanen krydser ved “vores Allé”. Bestyrelsen har rettet henvendelse i forhold til udsigts forholdene på stedet, der i øjeblikket ikke er for gode. Når der bliver klippet ned, regner vi med at udsigten bliver så god, at både gående/løbende/cyklende og kørende, bedre kan se hinanden.

Forslag om orientering til alle, vedrørende huse, der bliver sat til salg. Bestyrelsen har taget forslaget til efterretning og vil forsøge at finde en god løsning.

Forslag om orientering vedrørende Facebooksiden. Der blev rundsendt en mail, hvor der er gjort opmærksom på, at der findes en FB-side. Vi vil hermed igen i dette referat, gøre opmærksom på siden. Man skal søge på “Haveforeningen Søholm”.

Allan(64) Forslag om beskæring af grene ved p-pladserne. Der er rigtig mange grene ved p-pladserne, der inviterer fuglene til at sidde og skide på bilerne. Der er muligvis også grene, der er ved at falde af. Erland vil tage kontakt til kommunen og til Godsejeren vedrørende problemet.

René(60) Foreslog brug af hjemmesiden til informationer vedrørende nye lejere. Der var enighed om at forsøge med rundsending af mail, notat i referaterne fra bestyrelsesmøderne og præsentation på generalforsamlingen.

Birthe(28) Forslag om at hækhøjden i HF Søholm bliver overholdt, da det er hyggeligt at se andet end hæk, når man går aftentur i haveforeningen. Som det er nu, må hækhøjden være op til 160 cm. Så generelt set, bliver ordensreglerne overholdt. Men der kan da hermed godt sendes en  opfordring til,  at hækkene ikke bliver så høje, at man ikke kan søge inspiration og nydelse ved at gå en tur rundt i haveforeningen.

Der opstod spontant en runde med at præsentere de nye lejere, der var mødt op til generalforsamlingen. Bestyrelsen vil drøfte, om det kan blive et fast punkt på dagsordenen ved kommende generalforsamlinger.

Edith(53) Er man som havelejer,  automatisk på den interne venteliste? Nej.  Hvis man er interesseret i at stå på den interne venteliste, skal man rette henvendelse til Carl Otto(79). Der er der lige nu 10 på ventelisten. Anciennitet er efter den dato, man retter henvendelsen til Carl Otto.

 

Forslag om at udvide affaldssorteringen. Opfordring til at affaldsøerne bliver udvidet med en glascontainer. Bestyrelsen undersøger mulighederne og omkostningerne ved en udvidelse.

 

I forlængelse af ovenstående snak om glascontainere, blev der spurgt ind til hyppigheden af tømning af den store ved Allé´en. Erland: der er en føler i kassen, der sender en besked til vognmanden. Men en opfordring hermed, til at man ringer til det nummer der er på containeren, hvis man oplever at den er fyldt og ikke bliver tømt.

 

Dirigenten takker for god ro og orden og ønsker alle en fortsat god sæson!

 

 

H/F Søholm afholder Ordinær Generalforsamling

 lørdag den 18. juni 2016 kl. 10.00

 i teltet på haveforeningens fællesareal 

Dagsorden:

 1. 1.      Valg af dirigent
 2. 2.      Bestyrelsens beretning for 2015 ved formanden
 3. 3.      Årsregnskab for 2015 ved kassereren
 4. 4.      Indkomne forslag
 5. 5.      Godkendelse af budget for 2016 og 2017 ved kassereren
 6. 6.      Valg af formand:
 7. 7.      Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer
           Valg af suppleanter
 8. 8.      Valg af 1 revisor for 2 år: 
 9. 9.      Valg af vurderingsudvalg

                   Valg af suppleanter til vurderingsudvalg 

10.Valg af udvalg 

11.Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 28.  maj 2016.

Forslag skal sendes til Erland Gabel, have 56 eller til dennes mail : gabel@gabelskibsinventar.dk

 Endelig dagsorden samt regnskab udsendes 8 dage inden generalforsamlingen.

 Aarhus, den 11. maj 2016

 På bestyrelsens vegne – Carl Otto Christiansen, kasserer